Haber Detayı
24 Haziran 2020 - Çarşamba 15:11 Bu haber 2379 kez okundu
 
Samsun TMMOB’dan Çarşamba Biyokütle Santrali Firması Oltan ve Köleoğlu ‘na Kınama:
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Samsun IKK Sekreteri İshak Memişoğlu, Çarşamba’da hukuksuz olarak Biyokütle Enerji Santrali yapan Oltan ve Köleoğlu Firmasını Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Osman Nuri Pilgir ile ilgili ifadeleri ve açıklamaları nedeniyle kınadı.
SİVİL TOPLUM Haberi
Samsun TMMOB’dan Çarşamba Biyokütle Santrali Firması  Oltan ve Köleoğlu ‘na Kınama:

ALGI OPERASYONU GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ!..

 

İshak Memişoğlu, yaptığı açıklamada, “Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Osman Nuri PİLGİR’in kişisel haklarına yönelik asılsız , mesnetsiz hakarete varan ifadelerini, ayrıca Odamız tarafından kamu yararı adına yürütülen çalışmalar ile üretilen ve bilimsel temele dayanan açıklamaların, “ ideolojik ve siyasi görüşlerle kötü niyetli” nitelendirilerek algı operasyonu oluşturulması girişimini  şiddetle kınıyoruz.” Dedi.

 

TMMOB Samsun IKK Sekreteri, Mimarlar Odası Samsun

Şube Başkanı İshak Memişoğlu’nun konu ile ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

 

“ 16 Haziran 2020 tarihli  basında, Çarşamba Ovasının içinde bulunan, Eğercili Köyünde kurulmakta olan Biyokütle Enerji Santralinin Yatırımcı firması tarafından, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pilgir’in  katılmış olduğu bir canlı yayında Çarşamba ovasında kurulacak Biyokütle Enerji Santrali (BES) ile ilgili verdiği bilgilerin  yanlış bilgiler olduğu, halkı aldatıp, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği iddiası ile  Oda Başkanımız   istifaya davet edilmiştir.

 

 

 

Kimya Mühendisleri Odamız, yatırımcı firmanın iddia ettiği gibi, filtreleme kullanılmayacağını değil, şirketin bu filtrelerin söz konusu gazları  arıtacağı doğrultusundaki iddiasının  bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını ortaya koymuş, santralin çalıştırılması durumunda oluşabilecek olumsuzlukları, anayasadan aldığı kamusal sorumluluğu gereği elde ettiği bilimsel verileri kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla  açıklamalarda bulunmuştur.

 

 

 

Ortaya konulan veriler bilimsel temele dayandırılarak oluşturulmak sureti ile, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuzluklara dikkat çekmeyi amaçlamıştır..

Verilen bilgiler yoruma dayalı olmayıp, BES için hazırlanmış tanıtım dosyasındaki veriler temel alınarak bilimsel kriterlerle örtüştürülerek Çevresel Etki bakımında oluşturacakları olumsuzluklar yönüyle  kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

 

 

Yatırımcı firma tarafından basın aracılığı ile  yapılan açıklama ile ortaya konulan , gerek TMMOB ye bağlı Kimya Mühendisleri Odamızın Anayasamızın 135. Maddesinden aldığı Kamu Kurumu Niteliğindeki Kurum kurumsal kimliğine, gerekse Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Osman Nuri PİLGİR’in kişisel haklarına yönelik asılsız , mesnetsiz hakarete varan ifadelerini, ayrıca Odamız tarafından kamu yararı adına yürütülen çalışmalar ile üretilen ve bilimsel temele dayanan açıklamaların, “ ideolojik ve siyasi görüşlerle kötü niyetli” nitelendirilerek algı operasyonu oluşturulması girişimini  şiddetle kınıyoruz.

 

 

YATIRIMCI FİRMA HADDİNİ AŞTI

 

Bu kadar ulvi ve önemli bir alanda Oda Başkanlığı yapan ve  sorumluluğunu, araştırma ve  büyük bir bilimsellik  içerisinde yürüten, mesleki yeterliliği meslektaşlarınca da kabul edilerek demokratik seçimle göreve getirilen   KMO Samsun Şube Başkanımız Osman Nuri PİLGİR ve Yönetim kurulunu istifaya davet etmekle, amacı bölge halkının doğal mirasını kirletmek, bölge kaynaklarından gelir elde etmekten başka bir şey olmayan Yatırımcı firma haddini aşmıştır.

 

KMO SAMSUN ŞUBESİ'NİN YAKLAŞIMINI DESTEKLİYORUZ!..

 

KMO Samsun Şubemizin, raporları ve beyanları ile,  başından beri TMMOB yasasının verdiği yetki ve kamusal sorumlulukla hareket ederek, çevreye zarar vermeyen, doğru yerde planlanmış, tarım topraklarını koruyan bir anlayışla santralın yapımına yaklaşımını herzaman destekliyoruz.

 

 

Ayrıca Kurulmakta olan Biyokütle Enerji santrali adı altındaki Termik Santrali çevreyi hiç kirletmeyen, insan sağlığını hiç olumsuz yönde etkilemeyen bir tesismiş gibi gösterme  ve bunu ispatlamak adına bazı bilim insanlarının makalelerini veya tezlerini çarpıtarak verme çabalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

 

 

Şöyle ki;

 

Tezlerine Dayanak olarak verdikleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Pınar Balcı ve Yiğit Evren’in yaptığı ‘Biyokütle Enerjisi Kırsal Kalkınmada Bir Potansiyel Olabilir Mi?’ konulu araştırma makalesi,

 

“Yenilenebilir enerji kaynakları, yakıtın yakılması veya yok edilmesini gerektirmeyen, dolayısıyla çevreye zarar vermeyen; güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle gibi çeşitli kaynaklardır. “ cümlesinden hareketle yakmanın olmadığı biyoenerji türlerinin ele alındığı  bir makaledir. 

 

Dayanak olarak gösterilen Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar’a ait Yenilenebilir Enerji Kaynakları adlı diğer  makalede ise  “Bitkiler büyürken, fotosentez sırasında atmosferden aldıkları karbondioksitin (CO2) karbonunu bünyelerinde biriktirip biyokütleyi oluştururken oksijeni dışarıya veriyorlar. Bu bitkiler yakıldığında ise CO2 yeniden atmosfere veriliyor. Bu nedenle biyokütle yakılmasına "sürdürülebilir biyokütle enerjisi kullanımı" adı veriliyor.” denilmek sureti ile yine yakma işleminden bahisle ortaya çevre ve insan sağlığı için zararlı olduğunu bildiğimiz gaz çıkışından bahsetmektedir. Burada sürdürülebilir olan  yakma işleminin yapıldığı biyolojik yakıttır. Güneş, rüzgâr, jeotermal, gibi yakıtsız, yanmadan enerji üretebilen, dolayısı ile kirletme faktörü sıfır olan,  enerjiye dönüşen kaynaklar değildir.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü tarafından kabul edilen   Fahriye Enda ÇAĞAL’a ait BİYOKÜTLE ENERJİSİ POTANSİYELİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezinde,

“2.2.1. Doğrudan Yakma

Günümüzde biyokütleden sağlanan enerjinin 95’inden fazlası biyokütlenin doğrudan yakılması ile elde edilmektedir [5]. Yakma; biyokütle enerjisini ısı, mekanik güç veya elektriğe dönüştürmede kullanılır. Net dönüştürme verimleri 20-40 arasında değişmektedir [7]. Biyokütlenin doğrudan yakılarak enerji üretilmesi, bilinen en eski yöntem olmasına karşın, son yıllarda verimi yükseltmek amacı ile yeni yakma sistemleri geliştirilmektedir. Özellikle biyokütle ile çalışan termik santral [12] yapımında akışkan yataklı sistemler alışılagelmiş yakma sistemlerinin yerlerini almaktadır. Hemen her türlü biyokütle kaynağını doğrudan yakmak olanaklıdır. Ancak, nem oranı yükseldikçe elde edilen ısıl değer azalır.”

 

Burada da, Kimya Mühendisleri Odamızın tespitlerinde ifade ettiği gibi,  özetle, biyokütle yakıtların düşük verimi ortaya konmuş, yakma işlemi uygulanan biyokütle atıkların elektrik enerjisine dönüştürüldüğü  santraller, biyokütle ile çalışan termik santral olarak nitelendirilmiştir.

 

BİLİMSEL VERİLER KMO'NUN GÖRÜŞLERİNİ  DESTEKLİYOR

 

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda Ayşe ASLANTAŞ’a ait  ,DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN KULLANIMI VE POTANSİYELİ başlığı ile kabul edilen tezde,

  •  Biyokütle kaynakları belirli bir oranda karbon içermeleri sebebiyle tamamen temiz bir enerji kaynağı değildir. Tüm biyoyakıtlar fosil yakıtlara kıyasla daha düşük oranda CO2 salınıma sebep olsalar da yanlış ve fazla miktarlarda kullanımı hava ve toprak kirliliğine sebep olur (BP, 2014: 24; Montgomery, 2014: 272-275).

 

  •  Biyoyakıtların verimleri fosil yakıtlara göre daha düşüktür. Bu durum; aynımiktarda enerji üretimi için daha fazla miktarlarda biyoyakıt kullanılmasına ve dolayısıyla karbon salınımının artarak iklim üzerinde fosil yakıtlara kıyasla daha fazla olumsuz etkilere sebep olmaktadır (Montgomery, 2014: 277).

 

 

Saptamalarına yer verilerek, Kimya Mühendisleri Odamızın yayınladığı görüşlerin desteklendiği görülmektedir.

Bütün bunlar biyokütle enerji seçenekleri arasında bulunan biyolojik atıkların doğrudan yakılarak  termo kimyasal işleme tabi tutulmak sureti ile    enerjiye dönüştürülmesi sürecinin bilimsel veriler doğrultusunda çevre ve insan sağlığına etki edebilecek oranlarda kirletici olduğunun altını çizmektedir.

 

İTİRAZIMIZ ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULMASINA DEĞİL!..

 

İtirazımız, yerel kaynaklara dayalı enerji arzını gerçekleştiren biyokütle enerji santrallerinin ülkemizde ve kentimizde  kurulması, yaygınlaştırılmasına değildir.

 

İtirazımız, enerji üretirken, sürdürülebilir olan biyolojik kaynakların ve atıkların kullanımı ile değer yaratma esnasında, elde edilmesi sürdürülebilirlik açısından binlerce yıl süren ve çok daha önemli doğal değerimiz olan Çarşamba ovası gibi verimli tarım topraklarımızın kaybedilme tehlikesine maruz bırakılarak ısrarla bu alana kurulmasınadır.

 

SEVİYESİZ BİR DİLYERİNE, BİLİMSEL, DİPLOMATİK DİL KULLANILMALI!..

 

Konunun taraflarca doğru yönü ile değerlendirilmesi, savunma adına mesnetsiz ve seviyesiz dil yerine, bilimsel verilere dayalı daha diplomatik bir dil kullanılması dileğimizdir.

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Coşkun ÖZBEK
Etiketler: Samsun, TMMOB’dan, Çarşamba, Biyokütle, Santrali, Firması, , Oltan, ve, Köleoğlu, ‘na, Kınama:,
Yorumlar
Haber Yazılımı